Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „ДКЦ ХХV София” ЕООД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
 
 
1. Лица, които могат да подават сигнали със защитата по ЗЗЛПСПОИН
 
Имате възможност да подадете сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „ДКЦ ХХV София” ЕООД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
 • Служителите в администрацията на „ДКЦ ХХV София” ЕООД , когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения;
 • Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители по договори и доставчици на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Лице, което предоставя услуга на „ДКЦ ХХV София” ЕООД без трудово правоотношение;
 • Работник или служител на „ДКЦ ХХV София” ЕООД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;
 • Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
2. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на:
 
Сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в „ДКЦ ХХV София” ЕООД, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.
 
Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
 
3. Предметен обхват на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
 
Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в една или повече от следните области, които са свързани с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД:
 • Обществени поръчки, свързани с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Общественото здраве, свързано с дейността на Д„ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, свързани с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Опазване на околната среда, свързано с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Сигурност на мрежите и информационните системи, свързана с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, свързани с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, свързани с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Трудовото законодателство, свързано с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД;
 • Законодателството, свързано с дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД.
Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на „ДКЦ ХХV София” ЕООД са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.
 
4. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „ДКЦ ХХV София” ЕООД (ред за подаване на сигнали за нарушения)
 
„ДКЦ ХХV София” ЕООД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно, както следва:
 
За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, утвърден от Комисията за защита на личните данни на следния интернет адрес: Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД (cpdp.bg), като положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. София, ул. „Св. Преображение” № 20, Канал за вътрешно подаване на сигнали.
 
За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате същия образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: zzlpspoin@25dkc.com
 
Устно подаване на сигнал става на място в „ДКЦ ХХV София” ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Св. Преображение” № 20 чрез служител, отговарящ за вътрешно приемане на сигнали.
 
В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
 
5. Не се образува производство в следните случаи:
 • По регистрирани анонимни сигнали или
 • Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 
6. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които:
 • не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 
 
 
ВАЖНО: Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи подаващия сигнала за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
 
 
 
Icon  ДКЦ25 Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН
 
 
Icon  Заповед утвъдени ВП по ЗЗЛПСПОИН
 
 
Icon  Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН
 
 
Icon  Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН